Notation
Notes
Intervalles

1, 1/2, 1, 1/2, 1, 1/2, 1

Mode F (fa) Ton, Demi-ton au piano