Notation
Notes
Intervalles

1, 1/2, 1, 1/2, 1, 1/2, 1

Mode Eb (mi bémol) Ton, Demi-ton au piano