Notation
Intervalles

1, 1/2, 1, 1/2, 1, 1/2, 1

Mode Ebb (mi double-bémol) Ton, Demi-ton au piano