Notation
Notes
Intervalles

1/2, 1, 1/2, 1, 1/2, 1, 1/2

Mode G (sol) Demi-ton, Ton au piano