Notation
Intervalles

1/2, 1, 1/2, 1, 1/2, 1, 1/2

Mode Eb (mi bémol) Demi-ton, Ton au piano