Notation

Notes

Intervalles

1/2, 1, 1/2, 1, 1/2, 1, 1/2

Mode Demi-ton, Ton au piano