Notation
Notes
Intervalles

1, 1, 1, 1, 1

Mode F (fa) Ton-Ton au piano