Notation
Notes
Intervalles

1, 1, 1, 1, 1

Mode E (mi) Ton-Ton au piano