Notation
Intervalles

1, 1, 1, 1, 1

Mode B (si) Ton-Ton au piano