Notation

Notes

Intervalles

1, 1/2, 1, 1/2, 1, 1/2, 1

Mode Ton, Demi-ton au piano